Disclaimer

Algemeen 
Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
De eigenares van SoulSynergy, hierna te noemen: “SoulSynergy”, stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel SoulSynergy met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. SoulSynergy aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke
manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Gerelateerde internetsites 
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van de SoulSynergy. SoulSynergy is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten 
Het auteursrecht op deze website berust bij SoulSynergy of bij derden, die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan SoulSynergy. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is niet toegestaan, tenzij SoulSynergy er aan voorafgaand toestemming heeft verleend.

SoulSynergy behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.